Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ovabag.com. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

  Název e-shopu: ovabag.com
  Provozovatel: Pilné ruce s.r.o.
  IČ: 05471532
  Se sídlem: Petra Bezruče 384, 747 22 Dolní Benešov
  Kontaktní adresa: Petra Bezruče 384, 747 22 Dolní Benešov
  Seznam provozoven: Petra Bezruče 384, 747 22 Dolní Benešov

  Provozní doba: po-pá 10:00-16:00
  Telefon: +420725338026
  E-mail: info@ovabag.com

  Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů.

 2. INFORMACE

  2.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně daní a poplatků, mimo nákladů na doručení zboží.
  2.2. Informace o přijímaných platbách jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na zvoleném způsobu platby, mimo doběrečného. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.
  2.3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
  2.4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
  2.5. Fotografie uvedené na stránkách prodávajícího odpovídají prodávanému zboží.

 3. DORUČOVÁNÍ

  3.1. Prodávající dodá kupujícímu zboží kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů.
  3.2. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupující je povinen zboží při převzetí co nejdříve překontrolovat.
  3.3. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
  3.4. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
  3.5. Informace o způsobu doručení
  Kupující si může vybrat některý z níže uvedených způsobů doručení zboží.
  a) PPL, cena 120Kč. Podmínky přepravy zde: https://www.ppl.cz/?gclid=EAIaIQobChMI4Je2kdTa3QIVVOh3Ch04_wNVEAAYASAAEgJxF_D_BwE
  b) Zásilkovna, cena 50,- Kč. Podmínky přepravy zde: https://www.zasilkovna.cz/eshopy
  c) Osobní odběr na adrese Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava-Poruba, zdarma.
  3.6. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen uhradit kupujícímu poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  4.1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části objednávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
  4.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoli před dodáním zboží.
  4.3. Písemné odstoupení od smlouvy kupující doručí prodávajícímu ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod odstoupení. Kupující v odstoupení uvede datum koupě nebo číslo smlouvy/objednávky/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
  4.4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku, která odpovídá ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým od kupujícího platbu přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Kupující nesmí zboží zaslat prodávajícímu na dobírku, veškeré náklady vrácení zboží nese kupující.
  4.5. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  4.6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.
  4.7. Právo na odstoupení nelze uplatnit u zboží upraveného dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
  4.8. On-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.
  4.9. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat zboží kupujícímu ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.
  4.10. Prodávající zároveň upozorňuje kupujícího, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo o ceně.

 5. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ – Jakost při převzetí

  5.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (například nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
  5.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží nárok na:
  • bezplatné odstranění vady nebo
  • přiměřenou slevu z kupní ceny;
  • není-li to povaze vady neúměrné (zejm. nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit nárok na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
  5.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  5.4. Vyskytne-li se vada během šesti měsíců od převzetí zboží předpokládá se, že vada zboží existovala již při jeho převzetí.
  5.5. Prodávající není povinen kupujícímu vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o vadě věděl nebo ji sám způsobil.
  5.6. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání či opotřebení. U věcí prodávaných na nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ – Zákonná práva z vad

  6.1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží ve 24 měsíční záruční době nebo době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
  6.2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda jde o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou):
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • bezplatné odstranění vady opravou,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
  • odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.
  6.3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
  6.4. U vady, která představuje nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda jde o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou) má kupující nárok na:
  • odstranění vady nebo
  • přiměřenou slevu z kupní ceny.
  6.5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit.
  6.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  7.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
  7.2. On-line formulář pro reklamaci zboží je dostupný zde.
  7.3. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná pouze tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelnou.
  7.4. Nezvolil-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  7.5. Kupující je povinen prokázat nákup zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku oznámení reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně, bez zbytečného odkladu, po doručení reklamace. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.
  7.6. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení sdělí kupujícímu v této lhůtě. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
  7.7. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
  7.8. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
  7.9. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím sms.
  7.10. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  8.1. Správcem osobních údajů poskytnutých na účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

  Společnost: Pilné ruce s.r.o.
  IČ: 05471532
  DIČ: CZ05471532
  Se sídlem: Petra Bezruče 384, 747 22 Dolní Benešov
  Telefon: +420 725338026
  Email: info@ovabag.com
  Kontaktní adresa: etra Bezruče 384, 747 22 Dolní Benešov

  8.2. Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování
  Kupující bere na vědomí, že pro účely (a) uzavření kupní smlouvy, její plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamace) a (b) poskytování přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení a newsletterů) pouze za předpokladu, že k tomu kupující udělil svůj výslovný souhlas (zde) správce zpracovává a uchovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen GDPR) jeho osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo.
  Právním základem pro zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je plnění smlouvy, jejíž stranou je kupující (a) a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR výslovný souhlas kupujícího ze zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (b).
  8.3. Příjemci osobních údajů
  Správce se zavazuje neposkytnout osobní údaje jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:
  • Smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávce za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný v bodě 3.5, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo,
  • Osobám, zajišťujícím služby nutné k provozování e-shopu a další služby s tím související (např. poskytovatel domény, webhostingu, společnost zajišťující pro prodávajícího servis e-shopu, apod.), přičemž údaje budou poskytnuty ve stejném rozsahu jako prodávajícímu.
  • Subjekty, které mají přístup k osobním údajům v souvislosti s marketingem: Mailchimp, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, email.
  8.4. Doba uložení
  Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění zboží a jeho doručení) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu smluvní záruky (a) a po dobu tří let v případě marketingu (b).
  Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinnost uschovat účetní doklady a záznamy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Správce má dále povinnost vyplývající z § 97 odst. 5 z.č. 280/2009 Sb., daňový řád, uchovat záznamy, evidence a doklady (faktury), na které se vztahuje záznamní povinnost, až do uplynutí lhůty pro stanovení daně, k níž se vztahují. Faktura obsahuje tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresu.
  8.5. Kupující rovněž bere na vědomí, že správce má dle § 35 z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Daňový doklad obsahuje jméno, příjmení a adresu.
  8.6. Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům
  Kupující bere na vědomí, že dle čl. 15 až 21 GDPR má právo:
  • na přístup k osobním údajům, což představuje právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto údajům a informacím vymezeným v čl. 15 GDPR,
  • na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, a dále s přihlédnutím k účelu zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR,
  • na výmaz (tzv. právo být zapomenut), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se ho týkají, jakmile již nebudou potřebné pro plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování,
  • na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 GDPR,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.
  8.7. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opařeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce ode dne přijetí žádosti.
  8.8. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým úřadem, a podat k němu stížnost.
  8.9. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoli k marketingovým či obchodním účelům.

 9. ŘEŠENÍ SPORŮ

  9.1. Vzájemné spory mezi kupujícím a prodávajícím řeší obecné soudy.
  9.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení spotřebitelských sporů provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na www.coi.cz
  9.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výhradně na návrh spotřebitele, a to pouze v případech, kdy se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  9.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na www.ec.europa.eu/consumers/odr
  9.5. Dozor nad dodržováním povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce.

 10. OSTATNÍ

  10.1. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, který nakupuje zboží nebo objednává služby pro svou osobní potřebu (nenakupuje pro svou podnikatelskou činnost nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání).
  10.2. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.
  10.3. Ostatní, zde neuvedené záležitosti, se řídí z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalšími právními předpisy České republiky.
  10.4. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že se bude řídit českým právem.
  10.5. Obchodní podmínky může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  10.6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.10.2018.